Застраховка „Щети на имущество - физически лица“

Обект на застраховане – собствени или наети недвижими и движими имущества на физически лица.

 Покрити рискове:

Основно покритие - Пожар и последици от гасенето му, мълния, експлозия, имплозия, удар от летателни апарати или падащи предмети от тях.

Допълнително избираеми покрития -  „Природни бедствия”- буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и естествено натрупване на сняг и лед, наводнение вследствие на природни бедствия, щети от падащи дървета, клони и други обекти в следствие природни бедствия, свличане и срутване на земни маси, подпочвени води, действие на морски вълни; „Аварии” - измокряне в резултат на авария на водопроводни, отоплителни, канализационни, паропроводни, вентилационни и спринклерни инсталации”; „Кражба чрез взлом”; „Кражба с използване на техническо средство”; „Грабеж”; „Вандализъм, палеж и злоумишлена експлозия”; „Късо съединение и токов удар”; „Удар от ППС или животно”; „Земетресение”; „Чупене на стъкла”; „Увреждане на имущество по време на транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт”; „Гражданска отговорност”; „Разходи за алтернативно настаняване”; „Разходи за разчистване на развалини и останки”; „Други рискове при специално договаряне”.

Покритието е валидно само по отношение на посочения в полицата адрес.

Застрахователна сума - действителна или възстановителна стойност.

Застрахователна премия - зависи от вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.