Застраховка ”Злополука на кредитополучателя”

Териториален обхват – Р България.

Застрахователна сума - равна на сумата за погасяване на кредита към датата на сключване на застрахователната полица.

Застрахователната сума  се договаря в лева или евро