Застраховка „Обща гражданска отговорност”

Покрит риск - гражданска отговорност на юридически и физически лица, за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на стопанска и друга дейност.

Клаузи на покритие:

Клауза А: Отговорност на работодателя;

Клауза Б: Отговорност на продукта;

Клауза В: Други видове отговорности към трети лица.

Териториална валидност - Република България.

Лимити на отговорност - договарят се за едно застрахователно събитие и в агрегат за всички събития през периода на застраховката.