Застраховка „Отговорност на туроператора”

Обект на застраховане е отговорността на Застрахования, като лицензиран туроператор за причинените през застрахователния период имуществени вреди на потребителя на туристически пътувания, неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособнист и несъстоятелност на туроператора през срока на застраховката.

Застрахователно покритие: сумите, които Застрахованият следва да възстанови на потребителя и които са платени от последния преди започване на пътуването; заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от услугите, уговорени в договора; разходите, свързани с връщане на потребителя до началния пункт на пътуването.

Лимити на отговорност - договарят се за едно застрахователно събитие и в агрегат за всички събития през периода на застраховката.