Застраховки „Професионална отговорност”

Покрит риск - опасността /вероятността/ от причиняване на вреди от Застрахования, вследствие на виновно неизпълнение на неговите професионални задължения.

Застрахователно обезщетение - всички суми, до размера на договорените лимити на отговорност, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени вследствие на виновно неизпълнение на професионалните му задължения.

Лимитът на отговорност е определен за едно застрахователно събитие /единичен лимит на отговорност/ и за всички застрахователни събития през срока на застрахователния договор /агрегатен лимит на отговорност/.

Видове „Професионални отговорности”

Професионална отговорност на адвокати; /LAWYERS          

Професионална отговорност на нотариуси; /  NOTARIES

Професионална отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия;/ DOCOTRS AND MEDICAL STAFF

Професионална отговорност на лицата, извършващи охранителна дейност;/ SECURITY

Професионална отговорност  на преподаватели и педагози; / TEACHERS

Професионална  отговорност на регистрирани одитор, експерт-счетоводител,  надзорник , квестор, синдик (ликвидатор), прокурист; / AUDITORS

Професионална отговорност на застрахователните посредници; / INSURANCE BROKERS

Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството;/ DESIGN AND CONSTRUCTION

Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по отношение на конкретен строителен обект; / DESIGN AND CONSTRUCTION FOR SPECIFIC CONSTRUCTION

Професионална отговорност на частен съдебен изпълнител; / PRIVATE ENFORCEMENT AGENT

Професионална отговорност на превозвач, извършващ международен автомобилен превоз на пътници и товари/финансова стабилност/ CARGO