Зaдължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“

Обект на застраховане е гражданската отговорност, свързана с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Задължителната за автомобилистите застраховка „Гражданска отговорност“ има за цел да обезщети имуществените и неимуществените вреди, които водачът на застрахованото моторно превозно средство е причинил при пътно-транспортно произшествие по негова вина.

Собственикът на МПС за виновно причиненото ПТП не получава обезщетение нито за материални, нито за нематериални щети.

Лимитите на отговорност са:

• за неимуществени вреди – до 2 000 000 лв. при едно пострадало лице и до 10 000 000 лв. при две и повече пострадали лица;

•  за имуществени вреди – до 2 000 000 лв. за всяко събитие.

Премията може да бъде платена еднократно, както и разсрочено на две или четири вноски. Можете да се свържете с нас, за да изчислим премия, съгласно вашите нужди.

В премията е включен и сертификат "Зелена карта" с териториален обхват всички страни-членки на Международното споразумение "Зелена карта". Срокът на валидност на сертификат "Зелена карта" съвпада със срока на валидност на полицата "Гражданска отговорност" на автомобилистите.

Полицата може да се сключи в офисите на „ЗК ОЛИМПИК – клон България“ или с посредници на компанията в цялата страна.

За сключването на полица е необходимо да представите:

• документи за собственост на автомобила (малък/голям талон, нотариално заверен договор за покупко продажба, митническа декларация);

• документ за самоличност.