Задължителна застраховка

Застраховката се сключва по силата на приетата с ПМС № 24/06.02.2006г. Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“, обн. ДВ бр.15/2006г.

На задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятията, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.

Договорът за задължителна застраховка “Трудова злополука” се сключва от работодателя за всяка календарна година.

Покрити рискове - смърт, трайно намалена или временна нетрудоспособност на застрахованото лице в резултат на трудова злополука.

Застрахователна сума - определя се въз основа на 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на всяко едно застраховано лице.

Застрахователната премия се изчислава според предоставена от работодателя ведомост за трудово възнаграждение за последния месец преди сключването на застраховката.

Застрахователни обезщетения:

При смърт от трудова злополука - седемкратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния застрахован работник или служител, съгласно ведомост за трудово възнаграждение  към  момента на  сключване  на застрахователния договор.

При трайна нетрудоспособност от трудова злополука – процент от индивидуалната застрахователната сума, равен на процента трайно намалена работоспособност на работника или служителя, установен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността.

При временна нетрудоспособност от трудова злополука – процент от брутната месечна работна заплата, в зависимост от продължителността на загубената работоспособност.