ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО КРЕДИТОРИТЕ

ВСИЧКИ КРЕДИТОРИ НА ЗК ОЛИМПИК ВСЕ ОЩЕ МОГАТ ДА ПРЕДЯВЯВАТ СВОИТЕ ВЗЕМАНИЯ, ДОРИ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ КРАЕН СРОК ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2019Г, ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ АРГУМЕНТИРАНО БИХА МОГЛИ ДА ОБОСНОВАТ ЗАБАВЯНЕТО


•Първоначалният срок за предявяване на вземания е изтекъл на 26 септември 2019 г., т.е. 35 дни от датата на публикуване на заповедта за ликвидация в Държавен вестник на Република Кипър, извършено на 23 Август 2019г.


• Кипърският закон позволява крайният срок от тридесет и пет (35) дни да бъде удължен от ликвидаторите, след предоставяне на надлежно обосновано искане от кредитор.


• Всеки кредитор, който не е депозирал вземане до 26 септември 2019 г. все още може да го направи, при условие че подаде формуляр за предявяване на вземане и молба за разглеждане от ликвидаторите, въпреки изтичането на първоначалния срок за подаване и обосновка защо искането трябва да бъде прието.


•Ако причините за късното подаване на иска не се считат за достатъчни за удължаване на първоначалния срок за подаване, ликвидаторите или техният представител ще уведомят писмено заявителя.


•Няма да има дискриминация по отношение на приоритет на плащане между исковете от същата категория поради подаване на исковете, предявени преди или след изтичане на първоначалния краен срок от 26 септември 2019 г.


Формуляр за предявяване на вземане СВАЛИ

•В съответствие с член 333 от закона, вашият иск може да бъде подаден на официалния език или на един от официалните езици на държавата-членка, в която е обичайното Ви местожителство, местоживеене или централен офис.


За допълнителна информация относно въпроси свързани с производството по несъстоятелност и по-специално за процеса по предявяване на вземане, моля вижте документа“ Покана за предявяване на вземане, срокове, които трябва да се спазват“, който може да се свали тук:


Покана за предявяване на вземане,срокове СВАЛИ


За допълнителна информация: тел. 02/902-09-00;0877885038 officebg@olympicins.eu


ИЗВЕСТИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Съгласно член 281 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 25 ноември 2009 год. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (наричана по-долу в текста „Директива”) и съгласно член 331 от Закона за застрахователните и презастрахователните услуги и свързани с тях дейности от 2016-2019 год. на Република Кипър за предоставянето на информация на известните кредитори с обичайно пребиваване, местоживеене или централно управление в други държави-членки, с настоящото ви уведомяваме за започване на производство по принудителна съдебна ликвидация на кипърското астрахователно дружество „Застрахователна компания Олимпик Лимитид” (наричано по-долу в текста „длъжникът” или „дружеството”):


1.ДЛЪЖНИК


• Фирма: ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ОЛИМПИК ЛИМИТИД


• Регистрационен номер: ΗΕ 71103


• Адрес: ул. „Стасандру” № 26, сграда СЕК, 1060 Никозия, Кипър


2. ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ


• Вид на производството по несъстоятелност: Принудителна съдебна ликвидация


• Откриване на производството по несъстоятелност:


Дата на издаване на заповедта за ликвидация: 30.7.2019 год.


Дата на подаване на молбата за ликвидация: 10.8.2018 год.


Съгласно кипърското законодателство, след издаване на заповед за ликвидация на дадено дружество започва съдебна ликвидация с начална дата датата на депозиране на молбата за ликвидация


• Назначени ликвидатори:


Имена: Официалният синдик и Павлос Накузи заедно (наричани по-долу в текста “Ликвидаторите”)


Адрес: Официален синдик Ъгъла на ул. „Герасимос Маркорас” и ул. „Михалакопулу” № 19, 1075 Никозия, Кипър


Павлос Накузи Ул. „Роману” № 2, сграда Тлаис, 1-ви етаж, 1070 Никозия, Кипър


3. Приложимо право и компетентен орган


Приложимото към производството по ликвидация право е правото на Република Кипър, а компетентният орган за целите на ликвидацията е Официалният синдик, както е дефиниран в Закона за дружествата.


ПОКАНА ДО КРЕДИТОРИТЕ ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ТЕХНИТЕ ВЗЕМАНИЯ

Съгласно членове 282 и 283 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 25 ноември 2009 год. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (наричана по-долу в текста „Директива”) и съгласно членове 332 и 333 от Закона за застрахователните и презастрахователните услуги и свързани с тях дейности от 2016-2019 год. на Република Кипър за правото на предявяване на вземания от кредиторите с обичайно пребиваване, местоживеене или централно управление в други държави-членки, с настоящото ви уведомяваме за започване на производство по принудителна съдебна ликвидация на кипърското застрахователно дружество „Застрахователна компания Олимпик Лимитид” (наричано по-долу в текста „длъжникът” или „дружеството”) и ви каним да предявите вземанията си срещу длъжника като подадете стандартния формуляр за предявяване на вземанията, който може да се свали от тук:


Формуляр за предявяване на вземане СВАЛИ

Съгласно член 333 от закона, вземанията могат да се предявят на официалния език или на някой от официалните езици на държавата-членка, в която е обичайното ви пребиваване, местоживеене или централно управление.


За допълнителна информация относно въпроси свързани с производството по несъстоятелност и по-специално за процеса по предявяване на вземане, моля вижте документа“ Покана за предявяване на вземане, срокове, които трябва да се спазват“, който може да се свали тук:


Покана за предявяване на вземане,срокове СВАЛИ


При предявяване на вземания за застрахователни обезщетения, за които е предявена извънсъдебна или съдебна претенция преди 30.07.2019 г., не е необходимо повторно прилагане на предоставените към претенцията документи. Извън горните случаи, кредиторите следва да предоставят копие от всички документи, доказващи вземането:


Необходими документи при предявяване на нова застрахователна претенция СВАЛИ


За допълнителна информация: тел. 02/902-09-00 officebg@olympicins.eu


IMPORTANT NOTICE TO CREDITORS

ALL CREDITORS OF THE COMPANY MAY STILL LODGE CLAIMS AGAINST THE COMPANY EVEN AFTER THE ORIGINAL DEADLINE OF 26 SEPTEMBER 2019 PROVIDED THEY CAN JUSTIFY THE DELAY TO THE SATISFACTION OF THE LIQUIDATORS.


•This original lodgement deadline for lodging claims in the liquidation of the Company expired on 26 September 2019 i.e. 35 days at the latest from the date of publication of the winding up order in the Official Gazette of the Republic of Cyprus, which took place on 23 August 2019.


• Cyprus Law allows the deadline of thirty-five (35) days to be extended by the Liquidators, following a duly justified request from a creditor..


• Consequently, any claimant that has not lodged his claim by the 26 September 2019 can still do so, provided he submits a letter with his Lodgement of claim form requesting that the lodgement of claim be received and considered by the Liquidators despite the expiry of the original lodgement deadline and giving justification to the satisfaction of the Liquidators why the request should be accepted.


•If the reasons given for the late lodgement of the claim are not deemed sufficient for the Liquidators to allow the extension of the original lodgement deadline, then the Liquidators or their representative will inform the claimant accordingly in writing.


•There will be no discrimination as to priority of payment between claims of the same category because of the lodgement of the claims taking place before or after the expiry of the original deadline of 26 September 2019


Lodgеment of claim form DOWNLOAD

•In accordance with article 333 of the Law, your claim may be lodged in the official language or one of the official languages of the member state in which you maintain your habitual residence, domicile or head office.


For important further information on matters relating to the insolvency proceedings in general and on the process of lodgement of such claims in particular, please refer to the document “invitation to lodge a claim, time limits to be observed” which can be downloaded from the following link:


Invitation to lodge a claim, time limits to be observed DOWNLOAD


For additional information: 02/902-09-00; officebg@olympicins.eu


NOTICE OF COMMENCEMENT OF INSOLVENCY PROCEEDINGS

In accordance with article 281 of Directive 2009/138/ΕC of the European Parliament and of the Council, of 25th November 2009, on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (“the Directive”) and in accordance with article 331 of the Insurance and Reinsurance Services and Other Related Business Laws of 2016-2019 of the Republic of Cyprus (“the Law”) for the provision of information to known creditors who have their habitual residence, domicile or head office in other member states, we hereby notify you of the commencement of the process for the compulsory winding up by the Court with regard to the Cypriot insurance company “Olympic Insurance Company Ltd” (“the debtor” or “the Company”)


1. DEBTOR


• Name: OLYMPIC INSURANCE COMPANY LTD


• Company Registration Number: ΗΕ 71103


• Address: 26 Stassandrou Street, SEK Building, 1060 Nicosia, Cyprus


2. INSOLVENCY PROCEDINGS


Type of Insolvency Proceedings: Compulsory Winding Up by the Court.


Commencement of Insolvency proceedings:


o Issue date of winding up order: 30/7/2019


o Date of submission of winding up petition: 10/8/2018


o In accordance with Cyprus Law when a winding up order is issued in respect of a company, the winding up of the company by the Court commences and the winding up is deemed to have commenced on the date of submission of the winding up petition.


Details of Liquidators appointed:


o Name: The Official Receiver and Pavlos Nacouzi jointly (“the Liquidators”)


o Address: The Official Receiver Corner of Yerasimos Markoras and 19 Michalakopoulou Street, 1075 Nicosia, Cyprus


Pavlos Nacouzi 2 Romanou Street, Tlais Tower, 1st Floor, 1070 Nicosia, Cyprus


3. Applicable Law and competent Authority


Applicable law governing the winding up is the law that applies in the Republic of Cyprus and the competent authority for the purpose of the winding up is the Official Receiver as defined in the Companies’ Law.


INVITATION TO CREDITORS TO LODGE THEIR CLAIMS

In accordance with article 282 and 283 of Directive 2009/138/ΕC of the European Parliament and of the Council, of 25th November 2009, on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (“the Directive”) and in accordance with articles 332 and 333 of the Insurance and Reinsurance Services and Other Related Business Laws of 2016-2019 of the Republic of Cyprus (“the Law”) for the right to lodge claims of creditors who have their habitual residence, domicile or head office in other member states, we hereby notify you of the commencement of the process for the compulsory winding up by the Court with regard to the Cypriot insurance company “Olympic Insurance Company Ltd” (“the debtor” or “the Company”) and you are hereby called upon to lodge any claim you may have against the debtor using the standard lodgement of claim form which can be downloaded from the following link:


Lodgеment of claim form DOWNLOAD

In accordance with article 333 of the Law, your claim may be lodged in the official language or one of the official languages of the member state in which you maintain your habitual residence, domicile or head office.


For important further information on matters relating to the insolvency proceedings in general and on the process of lodgement of such claims in particular, please refer to the document “invitation to lodge a claim, time limits to be observed” which can be downloaded from the following link:


Invitation to lodge a claim, time limits to be observed DOWNLOAD


For additional information: 02/902-09-00; officebg@olympicins.euАвтомобилно застраховане

Пътувайте спокойно и с увереност, че имате екип, който да ви подкрепя в случай на злополука, щети и др.

Обърнете внимание на здравето си

Нашата Медицинска застраховка и застраховка Злополука ще предпазят Вас и Вашето семейство, за да можете да се отдадете на вашата почивка

Застраховка според Вашите нужди

Ако се нуждаете от застраховка за пътуване, за дома, срещу злополука или др. Това е вашата компания

Проверете нашите застраховки

Ако не намерите това, което искате, потърсете го в нашата продуктова листа или ни се обадете