Застраховка „Отговорност на спедитора”

Покрит риск е понасянето от трети лица на имуществени вреди, вследствие отговорност на спедитора, произтичаща от международна конвенция или национално законодателство, които задължително се прилагат към дейността и конкретните сделки на спедитора и/или от Общите спедиторски условия (ОСУ) и Общите складови условия (ОСКУ) на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС).

Клауза А: Отговорност на спедитора, действащ като търговски пълномощник или като търговски представител на клиента/собственика, съгласно ОСУ на НСБС.

Клауза Б: Отговорност на спедитора, действащ като оператор, съгласно ОСУ на НСБС.

Клауза В: Отговорност на спедитора, действащ като складов оператор, съгласно ОСКУ на НСБС.