Злополука на учащи

Обект на застраховане - здравето, животът и телесната цялост на учащите и персоналът (учители и обслужващ персонал) в учебните заведения (основни, средни, полувисши и висши); децата и персоналът (учители и обслужващ персонал) в детски градини и ясли.

Покрити рискове – смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност вследствие злополука; медицински разходи и/или репатриране вследствие на злополука.

За лица под 14 години не се носи риска „Смърт вследствие на злополука”.

Застраховката е групова и се сключва с поименен списък.

Срок на застраховката - една година.

Териториален обхват – Р. България.