Застраховка „Индустриални обекти”

Обект на застраховане – собствени или наети недвижими и движими имущества на юридически лица със застрахователна стойност над 500 000 лв..

Покрити рискове:

Основно покритие - „Пожар и последици от гасенето му, мълния, експлозия, имплозия, удар от летателни апарати или падащи предмети от тях”.

Допълнително избираеми рискове  - „Природни бедствия” - буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и естествено натрупване на сняг и лед, наводнение вследствие на природни бедствия, щети от падащи дървета, клони и други обекти в следствие природни бедствия, свличане и срутване на земни маси, подпочвени води, действие на морски вълни; „Аварии” - измокряне в резултат на авария на водопроводни, отоплителни, канализационни, паропроводни, вентилационни и спринклерни инсталации; кражба чрез взлом; грабеж; вандализъм, палеж и злоумишлена експлозия; късо съединение и токов удар; удар от ППС или животно; земетресение; чупене на стъкла; увреждане на имущество по време на транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт; гражданска отговорност към трети лица; разходи за разчистване на развалини и останки; други рискове при специално договаряне.

Покритието е валидно само по отношение на посочения в полицата адрес.

Застрахователна сума -  може да бъде определена на база действителна, възстановителна,  балансова или отчетна стойност.

Застрахователна премия - зависи от вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.